Videvdat (Vendidad), 2nodaļa (fragard). Mīts par Lielajiem plūdiem

(Irāņu magu stāsts Avestas grāmatā par dvēseles un rumpja skaidrību – par Lielajiem plūdiem un Noa, kura vārds šeit ir Jima. No laikiem pirms Mēdijas un Irānas impērijām (aptuveni 8.gs.pr.m.ē.). Skat. arī https://tencinu.wordpress.com/2008/09/15/atrahasis-parakais-viediba-sumeru-radisanas-un-pludu-mits/ )

1. Vaicāja Zaratuštra Ahura-Mazdam:
“Labvēlīgais Viedums, Svētais Gars, miesīgās pasaules Radītāj, Taisnais, ar kuru pirmo no mirstīgajiem runāji bez manis, Zaratuštras? Kuru audzināji Ahuras un Zaratuštras Dievbijībā?”

2. Un tā teica Svētais Labvēlīgais Viedums:
“Ar lielisko Jimu, labo ganāmpulku īpašnieku, ak taisnais Zaratuštra. Ar viņu pirmo no mirstīgajiem runāju es, Ahura Mazda, no citiem bez tevis. Viņam atklāju Ahuras un Zaratuštras Dievbijību”.

3. Tā es viņam teicu, ak Zaratuštra, es, Ahura-Mazda:
“Piekrīti kļūt man, ak lieliskais Jima, Vivahvanta dēls, par manas Dievbijības sludinātāju un izplatītāju”.

Bet lieliskais Jima man uz šo atbildēja tā, ak Zaratuštra: “Neesmu radīts nedz mācīts [par] Dievbijības sludinātāju un izplatītāju”.

4. Un tad viņam, ak Zaratuštra, teicu es, Ahura-Mazda:
“Ja nepiekrīti man, ak Jima, kļūt par Dievbijības sludinātāju un izplatītāju, tad audzē manas radības, vairo manas radības, piekrīti manas radības sargāt, saudzēt un pieskatīt.”

5. Un tā man atbildēja lieliskais Jima, ak Zaratuštra:
“Audzēšu, vairošu tavas radības. Piekrītu tavas radības sargāt, saudzēt un pieskatīt. Nebūs manā valstī ne auksta vēja, ne svelmaina, ne slimību, ne nāves”.

6. Un tad tam devu divus ieročus, es Ahura-Mazda: zelta gana radziņu un zeltā rotātu pātagu.

7. Pieņēma Jima divas valstības.

8. Un, lūk, Jimas valstībā pagāja trīssimt ziemas. Un šī zeme pildījās ar sīkiem un lieliem lopiem, ar mirstīgajiem cilvēkiem, suņiem, putniem un sarkanām kvēlošām ugunīm. Neatrada vietu lielie un sīkie lopi nedz mirstīgie cilvēki.

9. Un tad vēstīju Jimam:
“Ak lieliskais Jima, Vivahvanta dēls! Šī zeme ir piepildījusies ar sīkiem un lieliem lopiem, ar mirstīgajiem cilvēkiem, suņiem, putniem un sarkanām kvēlošām ugunīm. Neatrod vietu lielie un sīkie lopi un mirstīgie cilvēki”.

10. Tad Jima nostājās pret gaismu Saules ceļa pusdienā (pret Ahuras pusi – dienvidiem). Viņš šo zemi izvērsa ar zelta radziņu un uzsita pa to ar pātagu, teicot:
“Labvēlīgais Svētais Veselais Saprāts (Spenta Armaiti)! Atveries un pašķiries, lai dotu vietu sīkajiem un lielajiem lopiem un mirstīgajiem cilvēkiem!”

11. Un Jima šo zemi papleta par trešdaļu lielāku kā iepriekš. Un devās turp sīkie un lielie lopi un mirstīgie cilvēki kā vēlējās, kā paši gribēja.

12. Un lūk Jimas valstij pagāja sešsimt ziemas. Un tad šī zeme pildījās ar sīkiem un lieliem lopiem, ar mirstīgajiem cilvēkiem, suņiem, putniem un sarkanām kvēlošām ugunīm. Neatrada vietu lielie un sīkie lopi nedz mirstīgie cilvēki.

13. Un tad es vēstīju Jimam:
“Ak lieliskais Jima, Vivahvanta dēls! Šī zeme ir piepildījusies ar sīkiem un lieliem lopiem, ar mirstīgajiem cilvēkiem, suņiem, putniem un sarkanām kvēlošām ugunīm. Neatrod vietu lielie un sīkie lopi nedz mirstīgie cilvēki”.

14. Tad Jima nostājās pret gaismu Saules ceļa pusdienā. Viņš šo zemi izvērsa ar zelta ragu un uzsita pa to ar pātagu, teicot:

“Labvēlīgais Svētais Veselais Saprāts! Atveries un pašķiries, lai dotu vietu sīkajiem un lielajiem lopiem un mirstīgajiem cilvēkiem!”

15. Un Jima šo zemi papleta par divām trešdaļām lielāku kā iepriekš. Un devās turp sīkie un lielie lopi un mirstīgie cilvēki kā vēlējās, kā paši gribēja.

16. Un lūk Jamas valstij pagāja deviņsimt ziemas. Šī zeme piepildījās ar sīkiem un lieliem lopiem, ar mirstīgajiem cilvēkiem, suņiem, putniem un sarkanām kvēlošām ugunīm. Neatrada vietu lielie un sīkie lopi nedz mirstīgie cilvēki.

17. Un tad es vēstīju Jimam:
“Ak lieliskais Jima, Vivahvanta dēls! Šī zeme ir piepildījusies ar sīkiem un lieliem lopiem, ar mirstīgajiem cilvēkiem, suņiem, putniem un sarkanām kvēlošām ugunīm. Neatrod vietu lielie un sīkie lopi nedz mirstīgie cilvēki”.

18. Tad Jima nostājās pret gaismu Saules ceļa pusdienā. Viņš šo zemi izvērsa ar zelta ragu un uzsita pa to ar pātagu, teicot:
“Labvēlīgais Svētais Veselais Saprāts! Atveries un pašķiries, lai dotu vietu sīkajiem un lielajiem lopiem un mirstīgajiem cilvēkiem!”

19. Un Jima šo zemi papleta par trim trešdaļām lielāku kā iepriekš. Un devās turp sīkie un lielie lopi un mirstīgie cilvēki kā vēlējās, kā paši gribēja.

20. Sasauca sapulci Radītājs Svētais Labvēlīgais Viedums (Ahura-Mazda) kopā ar visām godājamām garīgajām dievībām (jazat) lieliskajos Labās Likumīgās upes [Vahvi Daiti – “pastarās tiesas” upe starp šo un viņsauli] Āriju pirmdzimtenes (airyanam vaēĵo) Plašumos (Amudarjas augštecē?). Sapulci sarīkoja spožais Jima, labo ganāmpulku īpašnieks, kopā ar visiem labākajiem mirstīgajiem cilvēkiem lieliskajā Labās Likumīgās upes āriju pirmdzimtenē.

21. Šajā sapulcē ieradās viņš, Radītājs Svētais Labvēlīgais Viedums kopā ar visām godājamām garīgajām dievībām lieliskajos Labās Likumīgās upes Āriju pirmdzimtenes Plašumos.
Šajā sapulcē ieradās viņš, spožais Jima, labo ganāmpulku īpašnieks, kopā ar labākajiem mirstīgajiem lieliskajos Labās Likumīgās upes Āriju pirmdzimtenes Plašumos.

22. Un teica Jimam Ahura-Mazda:
“Ak lieliskais Jima, Vivahvanta dēls! Uz šo miesīgo pasauli nāk niknas ziemas un tajās liels nāvīgs aukstums. Uz šo miesīgo pasauli nāk niknas ziemas, un daudzi puteņi aizvilks ar sniegu gan augstākos kalnus, gan Aredvi (mītiska upe Harahvaiti (Sarasvati)-Aredvi-Sura, kas sākas milzīgā kalnā pasaules centrā un tek uz lielu jūru (Avestas – Vaurukaša, burt. “ar plašiem līčiem”)). No tās jūras iztek visas pārējās upes, kas nes ūdeņus uz visām pasaules pusēm; Amudarja vidus un lejtecē, kura it kā esot otra Sarasvati?) dziļumus.

23. Dzīvi, ak Jima, paliks trešā daļa lopu no tiem, kas būs baismīgās klintīs, kas būs kalnu virsotnēs, kas būs ieleju dziļumos izturīgos mājokļos.

24. Pirms šīs ziemas valsts audzēs ganības. Tās noskalos milzums ūdeņu. Pēc sniega kušanas satecēs ūdeņi, un tas būs brīnums, ak Jima, miesīgajai pasaulei, ja kaut kur ieraudzīs aitas nagu pēdas.

25. Bet darini Var’u (māla kleķa nocietinājums seno āriju apmetnes veidā) zirga skrējiena izmērā (apmēram 1100m) uz visām četrām pusēm. Savāc turp sīklopu un liellopu, mirstīgo cilvēku, suņu, putnu un sarkano kvēlošo uguņu sēklas. Darini šo Var’u zirga skrējiena izmērā uz visām četrām pusēm, kur dzīvot vīriem, un zirga skrējiena izmērā uz visām četrām pusēm, kur mitināt lopus.

26. Turp pievadi ūdeni pus zirga skrējiena (hatr) attālumā, ierīko mūžzaļas pļavas, kur ēdamā nepietrūks, uzbūvē mājas un būves ar nojumēm, pagalmiem un žogiem.

27. Savāc visu vīru un sievu sēklas, kuri šajā zemē varenākie, labākie un daiļākie. Savāc visu lopu sugu sēklas, kuri šajā zemē varenākie, labākie un skaistākie.

28. Savāc visu augu sēklas, kas šajā zemē augstākie un smaržīgākie. Savāc visu augļu sēklas, kas šajā zemē gardākie un smaržīgākie. Un visu saliec pa pāriem, lai nebeidzas, kamēr vīri mitināsies Var’ā.

29. Lai tur nav ne kuprainu priekšā, ne kuprainu mugurā, ne kroplu, ne apsēstu, ne ļaunu, ne melīgu, ne slimu, ne greizu, ne ar trunējušiem zobiem, ne spitālīgo, kam apvērsta miesa, nedz citu ar zīmēm, kas ir Ļaunā gara (aŋhra-mainyu) iezīmes uz mirstīgajiem cilvēkiem.

30. Valsts priekšā Var’a pirmajā riņķī darini deviņas ieejas, vidējā sešas, iekšējā trīs. Pie pirmā riņķa ieejām nogādā septiņus tūkstošus vīru un sievu, pie vidējā sešsimt, pie iekšējā trīssimt – Var’ā ar savu gana zelta radziņu. Aizver Var’a durvis un iekšā pašspīdošo logu.”

31. Un Jima domāja:
“Kā gan es darināšu Var’u, par kuru teica Svētais Labvēlīgais Viedums?” Un tad Ahura-Mazda teica Jimam:
“Ak lieliskais Jima, Vivahvanta dēls! Mīci mālus ar pēdām, jauc ar rokām tā kā mirstīgie ļaudis raduši lipināt mitrus mālus.”

32. Un lūk, Jima izdarīja tā, kā vēlēja Ahura-Mazda: viņš mīdīja zemi ar pēdām un jauca ar rokām tā, kā mirstīgie ļaudis raduši lipināt mitrus mālus.

33. Un Jima uzbūvēja Var’u zirga skrējiena izmērā uz visām četrām pusēm un nogādāja tur sīklopu un lielo lopu, mirstīgo cilvēku, suņu, putnu un sarkano kvēlošo uguņu sēklas. Un Jima uzbūvēja šo Var’u zirga skrējiena izmērā uz visām četrām pusēm par vīru dzīves vietu un zirga skrējiena izmērā uz visām četrām pusēm par lopu novietni.

34. Tur pievadīja viņš ūdeni pus zirga skrējiena attālumā, tur ierīkoja mūžzaļas pļavas, kur ēdamā nepietrūks, tur ierīkoja mājokļus un telpas un nojumes, un žogus un sētas.

35. Savāca visu vīru un sievu sēklas, kuri šajā zemē varenākie, labākie un daiļākie. Savāca visu visu lopu sugu sēklas, kuri šajā zemē varenākie, labākie un skaistākie.

36. Savāca visu augu sēklas, kas šajā zemē augstākie un smaržīgākie. Savāca visu augļu sēklas, kas šajā zemē gardākie un smaržīgākie. Un visu salika pa pāriem, lai nebeidzas, kamēr vīri varētu mitināties Var’ā.

37. Nebija tur ne kuprainu priekšā, ne kuprainu mugurā, ne kroplu, ne apsēstu, ne ļaunu, ne melīgu, ne slimu, ne greizu, ne ar trunējušiem zobiem, ne spitālīgo, kam apvērsta miesa, nedz citu ar zīmēm, kas ir Ļaunā gara iezīmes uz mirstīgajiem cilvēkiem.

38. Valsts priekšā Var’a pirmajā riņķī darināja deviņas ieejas, vidējā sešas, iekšējā trīs. Pie pirmā riņķa ieejām nogādāja septiņus tūkstošus vīru un sievu, pie vidējā sešsimt, iekšējā trīssimt – Var’ā ar savu gana zelta radziņu. Aizvēra Var’a durvis un iekšā pašspīdošo logu.”

39. “Ak miesīgo radību Radītāj, Taisnais! Kas tad tās par gaismām bija, ak Taisnais Labvēlīgais Viedum, kas tur spīdēja tajā Var’ā, kuru būvēja Jima?”

40. Teica Ahura-Mazda:
“Pašradušās un darinātas gaismas, vienu reizi austošas un rietošas redzamas zvaigznes, Mēness un Saule.

41. Gads šķiet kā diena. Reizi četrdesmit gados no diviem cilvēkiem dzimst – pāris: vīrietis un sieviete, un tāpat no lopu šķirnēm. Šie ļaudis dzīvo lielisku dzīvi tajā Var’ā, ko būvējis Jima”.

42. “Ak miesīgās pasaules Radītāj, Taisnais! Kas tur izplatīja Zaratuštras (Mazdajasnas) Vieduma Dievbijību tajā Var’ā, kuru būvēja Jima?”
Teica Ahura-Mazda:
“Putns Karšipta (karši-pta; melnspārnis, žagata), ak Starojošais (Spitama) Zaratuštra”.

43. “Ak miesīgās pasaules Radītāj, Taisnais! Kas viņiem Galva un Soģis (Ahu, Ratu)?”
Un teica Ahura-Mazda:
“Urvatat-nara (labo ganību dievība, Zaratuštras jaunākais dēls), ak Zaratuštra, un tu pats, Zaratuštra”.

Patiesība/Krietnums (aṣ̌a/arta; Vēdu Rita) ir labākais labums,
Tas ir Svētība, Svētība tam,
Kas [ir] Patiesība/Krietnums vislabākā Patiesība/Krietnums labad.

http://blagoverie.org/avesta/videvdat/fr2.phtml

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s