KUNDALINI JOGA. Dr. Jal Singh

Kundalini jogas secība

Kundalini jogu piekopj plaši visās valstīs. Tādu cilvēku, kuri spēj skaidrot vai piekopt kundalini tās īstajā secībā, ir mazākums. Kundalini pamodināšanai ir daudz paņēmienu. Es varu skaidrot kundalini pamodināšanas paņēmienu ar GURUDEV BHAIRAVA labvēlību.

ŠAKTIPAT (SHAKTIPAT) ir vārds, ko lieto daudzi cilvēki, kuru kundalini ir pamodusies. Arī es piederu pie tiem.

Jautājums, kas ŠAKTIPAT ir? Varu teikt, ka, ja GURUDEV (Guru dievišķais aspekts) jūt, ka noteikts cilvēks ir piemērots saņemt kundalini jogas zināšanas, tad VIŅŠ nolemj nolaist SAVU spēku mācekļa jeb SADHAKAS ķermenī. Par ŠAKTIPAT sauc spēka ieplūšanas norisi mācekļa ķermenī kundalini jogas nolūkā. Tas ir augstākais un tīrākais GURUDEV palīdzības māceklim jeb DĪKŠAS (DEEKSHA) veids.

Pēc šīs ŠAKTIPAT norises cilvēks jūtas sparīgs un pārliecināts par sava mērķa sasniegšanu. Pēc šā notikuma tiek iegaismotas mūsu ķermeņa gaismu radošās vietas, un dažas no tām ir skaidri redzamas. Tas ir neparasts notikums mūsu dzīvē. Šo ŠAKTIPAT norisi GURUDEV var veikt vienā reizē vienam cilvēkam. Guru savas dzīves laikā spēj sniegt DĪKŠU dažiem cilvēkiem, jo tas prasa enerģiju. Cilvēciskām būtnēm tāda enerģija parasti nepiemīt. Cilvēks gūst spēku no BHAIRAVA līmeņa guru vai no cilvēka guru, kas ir atkarīgs no mācekļa iepriekšējās pieredzes iespaidiem – SAMSKARĀM.
Lai šo kundalini pamodināšanas mērķi sasniegtu, māceklis veic daudz vingrinājumu (KRIYAS). Šo vingrinājumu apraksti ir pieejami daudzās grāmatās. Es vēlētos mācekļiem ieteikt lasīt grāmatu “BEEJ YOGA” (http://kundalinisadhana.com/english-beejyoga/kundalini-index.htm) gan salīdzinājumam, gan kā palīglīdzekli. Tā apraksta šo jogu tās secībā visos sīkumos.
Lai to darītu saprotamāku, varam šo secību sadalīt septiņos šādos soļos.

PIRMAIS SOLIS ir kundalini pamodināšana. Tā gaitā kundalini nonāk BRAHMA NADI (enerģijas plūsma mugurkaula kanālā – sušumnā). Kundalini iekļūšana BRAHMA NADI kopā ar cilvēka prānu prasa labas iemaņas un skolotāja labvēlību, kam trūkstot, cilvēks var iegūt nopietnu slimību vai nomirt.

OTRS SOLIS ir kundalini atpazīšana tās īstā veidā un sīkumos. Tas nozīmē pilnīgu kundalini iztēlošanos – mēli, ķermeni, asti utt. Jo bez šīs apjēgas tu nevari būt pārliecināts par to, ar ko tu veic savu vingrinājumu vai maldies šajā jogas spēlē.

TREŠAJĀ SOLĪ kundalini tiek pārvērsta par KĀLĪ (Kali, Kalika – mūžīgās enerģijas dieviete, “melnā”, arī “Nāve”, arī “laiks”, arī Pārpasaulīgās Apziņas – Šivas aspekts, Šivas partnere, arī Bhavatarini (burtiski – “visuma glābēja”)). Ja tu saredzi kundalini tās īstajā veidolā, tad tu saproti, ka kundalini un Kālī ir viens un tas pats. Kā?
KĀLĪ mēle ir sarkanā krāsā un izbāzta no mutes tāpat kā kundalini. Kundalini mēle ir šķelta divos zaros un tālāk viens no tiem trijās, bet otrs – četrās daļās (kopā 7 tāpat kā Agni mēle jeb jibhya). Mums ir ļoti skaidri jāsaprot, ka kundalini jogas garīgie vingrinājumi – SADHNA ir SAKAR SADHNA ( sakar – Dievs kā visu tikumu personifikācija. Sakar ir Dieva galvenais aspekts, un sakar veidā Tas/Tā ir visuresošs ar visiem Dievišķajiem tikumiem, kā labvēlība, laipnība, svētlaimes pilnība, pievilcība un daudzi citi) tāpat kā citu Dieviešu (DEVI) un pusdievu (DEVTAS) vingrinājumi.

CETURTAIS SOLIS prasa izpratni par atšķirību starp dabiskajiem likumiem un cilvēku darinātajiem tiesību aktiem. Ja vēlamies gūt kaut ko no dabas, mums ir jāpieņem dabas likumi, citādi māceklis nespēs sasniegt neko pat daudzās pārdzimšanās. Kas ir dabiski un nedabiski likumi, ir aprakstīts VĒDĀS, PURĀNĀS, UPANIŠĀDĀS utt. Ir nepieciešamas nojaustas zināšanas par abiem likumu veidiem. Ja tu vēlies šādas zināšanas, tu nevari uzvesties kā ienāk prātā, tas ir, tev ir jābūt dievbijīgam cilvēkam gan iekšēji, gan savā uzvedībā.

Vēlāk, dažādu enerģijas centru (čakru) caursišanas (piercing) gaitā tev nāksies veikt PIEKTO SOLI, tas ir, visu enerģijas centru iztēlošanos un atdusēšanos ar māti kundalini vai ŠIVA ŠAKTI (SHIVA SHAKTI – nedalāmas atšķirības attiecības, kas vieno divus dievišķā aspektus, vīrišķo un sievišķo: ‘Šiva’ kā tīra apziņa, un ‘Šakti’ kā tīrs spēks jeb spējas, kas ir atbrīvots kā darbības (shak) patstāvīgs spēks, kas slēpts apziņā un īstenots visās lietās. Uzskatāms tā simbols ir iņ-jaņ zīme – I.L.), vai KALI un ŠIVU utt. Vainaga enerģijas centrā galvasvirsā (SAHSHRAR). Šajā posmā māceklis un ŠAKTI jeb SADHJA (SADHYA) satiekas. Šādi var saprast arī, ka ir iedarbināts mācekļa netveramais ķermenis, un ka tas ir sagatavots izsisties no fiziskā ķermeņa, no indivīda prāta (PIND) apvienošanās norisei. Patiesībā šis ir posms, kur šī joga sākas.

SESTAIS SOLIS māceklim ir būtisks, lai caursistu fizisko ķermeni jeb Vainaga enerģijas centru jeb Atpestīšanas vārtus (MOKSH DWAR) jeb Radītāja mājokli (BRAHMA RANDHRA) jeb fiziskā ķermeņa melno caurumu, ar ko māceklis var pabeigt savu apvienošanos ar Pārpasaulīgo Dvēseli (LORD SHIVA jeb PARAMATMA) jeb, kā tu to arī nosauktu. Tu apjēdz, ka raķetei ir vajadzīga ārkārtīga enerģija, lai caursistu Zemes atmosfēru (pārvarētu gravitāciju – I.L.). Šis princips tiek lietots arī šeit, tas ir, guru dod šo spēku fiziskā ķermeņa caursišanai un tad iziešanai Visumā savas jogas (joga – savienošanās) pabeigšanai.

Visbeidzot, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai atpazītu dažādus šā Visuma objektus un lai tad veiktu dažas darbības (kriyas). Bez ģeogrāfijas (BHOOGOLy) un astronomijas (KHAGOL) tu nespēsi gūt nekādas zināšanas par dabu un tās likumiem. Tiklīdz tu šo lietu sapratīsi pilnībā vai uzreiz, tu atradīsi sevi saplūsmē ar DIEVIŠĶO GAISMU jeb SAMĀDHI (SAMADHI) jeb savienībā ar Dievu, un tu varēsi to aprakstīt kā vien vēlēsies.
Tāpat kurls un mēms jogins nespēj sīki aprakstīt savus pieredzējumus. Jogina pieredzējumi ir individuāli, un ir salīdzināmi tikai vispārīgos vilcienos. Tas ir dēļ atšķirīgiem katra cilvēka iepriekšējās pieredzes iespaidiem – Samskarām. Tas būtu jāuzskata par kundalini jogas secības SEPTĪTO – pabeigšanas soli.

http://kundalinisadhana.com/english-beejyoga/sequence.htm

GURUDEV – KUNDALINI JOGAS SKOLOTĀJS –
JOGASIDHARADŽ MAHARADŽ

Mūsdienās kundalini joga tiek piekopta plaši visā pasaulē. Esmu pārliecināts, ka nav daudz, kas pazītu šo KUNDALINI YOGA SKOLOTĀJU. Būdams šīs jogas māceklis, es būšu priecīgs iepazīstināt ar manu Dižo Skolotāju. Joga nozīmē divu vai vairāku lietu saskaņu, savienību. Garīgā ziņā varam runāt par individuālās Dvēseles (Atma) pievienošanos Pārpasaulīgajai Dvēselei (Paramatma); varam to skaidrot arī ar citiem vārdiem. Ātma jeb cilvēka dvēsele var saplūst ar Pārpasaulīgo Dvēseli jeb Visumu, regulāri veicot kaut kādus dažādu paņēmienu vingrinājumus. Šie paņēmieni jeb KRIJA (KRIYA) tiek iedalīti vairākās sadaļās, kā hatha joga, kundalini joga, laja (laya) joga, samādhi (samadhi) joga, prānajama utt. Kundalini joga to starpā ir ļoti īpaša un prasa vairāk Guru gādības.

Guru ir vadošs spēks mūsu ķermenī. Tas vispirms pamodina spēku un tad palīdz māceklim sasniegt mērķi, veicot daudzus vingrinājumus. AGNI PURĀNAS 52.nodaļā ir sniegts sīks šā dotā spēka (Gurudev) apraksts. To sauc par BHAIRAVA (burtiski – “biedējošais”). Tas ir spēks ar dažādi palīdzīgām (ayuds) divpadsmit rokām . Tā vecums ir apmēram 8-12 gadi. Tā attēls ir zemāk.

Es to saucu par JOGA SIDHRADŽ (YOGA SIDHRAJ), tas ir, spēku, kas kundalini jogā sniedz pilnveidojumu. Pēc manas apjēgas uz Zemes nav cilvēka, kas būtu sasniedzis savu garīgo mērķi bez tā labvēlības. Tas ir ļoti palīdzīgs, ja tev Tā palīdzība ir vajadzīga.
Viņa palīdzību vai vadību var lūgt jebkurš cilvēks. Ir daudz veidu, kā Tam nodoties. Cilvēks var izvēlēties jebkuru paņēmienu. Pirmkārt, mums ir jāizprot BHAIRAVA nozīmi. Tas ir sanskrita vārds, kas nozīmē:
BH = bailes, – tas, kas izraisa bailes, kurš noņem bailes, rada šausmas, pasargā no bailēm, visu mirušo un dzīvo dievs, piecu pamatsastāvdaļu radītājs, visu radību, sākot no Zemes līdz visaugstākajām Brahmas debesīm (BRAHM LOK), tas, kas pārvietojas Visumā, neskarot ne zemi, nedz kādu citu objektu utt.

YA = spēks, kas iet caur Visumu, spēks, kas paņem mācekli Visumā, dažādu skaņas veidu radītājs izplatījumā, vārdu [sanskrita alfabēta] radītājs, mantru radītājs Visumā, milzu cilvēka veidā, pērkons, jeb spēks, kas saistīts ar izplatījumu, ākašu (aakash).

RA = Uguns Dievs [Agni dev], visu grēku iznīcinātājs, fizisko (AADHIBHOTIC), garīgo (AADHYATMIC) un pārdabisko (AADIDEVIC) TAAP [grēku] iznīcinātājs, tumsas iznīcinātājs netveramo enerģiju kanālos (nadis), neziņas (AGYAN) iznīcinātājs ar zināšanām jeb viedību (GYAN), daudzu iedzimšanu un pārdzimšanu iznīcinātājs, ziedojumu uguns lauka (YAGYAGNI) veidā, kas nāk no ziedojumu uguns (YAGYA). Spēks, kas saņem uguns ziedojumu prasīgajiem pusdieviem (devtas), tas, kas ir Brahmas, Višnu, Dižā Valdnieka Maheša (Mahesh – viens no Šivas vārdiem) veidā. Spēks, kas paliek MULADHARAS trīsstūrī kundalini veidā, kundalini jogas skolotājs, pilnveides spēks caur 24 nabas apvidus enerģijas kanāliem, sarkanas krāsas dievs, kas nes daudzus galvaskausus, vētras dievu (RUDRAS) veidā, tas, kas mājo kremācijas vietā (SHAMSHAN), ar ļoti lieliem zobiem utt.

VA = bērns, baltas krāsas bērns, kā špats [akmens], kas pārvietojas ātrāk par gaisu, desmit virzienu radītājs un šo virzienu (dishas) Dievs. Ūdens Dievs jeb lietus dievs (varun dev), ar milzu ķermeni, Visuma iznīcinātājs, kas pēc Visuma iznīcināšanas paliek gaisa veidā, Brahmas veidols (brahma swaroop), un tas, kas šajā Visumā rotaļājas kā bērns.

Īsi sakot, tas ir spēks BRAHMAS, VIŠNU, ŠIVAS veidā. Vēdu mantra “Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaray” norāda uz tā ārkārtīgo spēku kā Guru jeb Skolotājam. Šajā attēlā mēs redzam, ka dažās rokās ir ieroči, kamēr vienā – ambrozijs, dievu ēdiens (AMRIT). Tas nozīmē, ka tas ir spēks, kas māceklim dod nektāru, lai tas var sasniegt NIRVĀNU jeb atsvabināšanos (MOKSH).

BHAIRAVAS 52 vārdi ir 1. Ajar 2. Vyapak 3. Indrachor 4. Indramurti 5. Ukchaya 6. Kushmand 7. Varun 8. Vatuk 9. Vimukta 10. Liptak 11. Lilak 12. Aekdanstra 13. Aerawat 14. Aushadhigna 15. Bandhak 16. Divyak 17. Kambal 18. Bhishan 19. Gavanya 20. Ghant 21. Vyal 22. Anu 23.Chandravarun 24. Ghatatop 25. Jatal 26. Kratu 27. Ghanteswar 28. Vitank 29. Maniman 30. Ganbandhu 31. Damar 32. Dundikarn 33. Sthawir 34. Dantur 35. Dhanad 36. Nagkarn 37.Mahabal 38. Phetkar 39. Cheenkar 40. Singh 41. Mrag 42. Yakch 43. Meghvah 44. Teekhchnosth 45. Anal 46. Shuklatund 47. Shudhalaap 48. Varvarak 49. Pawan 50. Paawan 51. Shudarshan chakra BHAIRAVA 52. Swarnakarshan BHAIRAVA.

Dažās grāmatās tiek minēti vairāk kā tūkstoš BHAIRAVAS vārdu, un to sauc par BHAIRAVA SAHSHRA NAAMABALY jeb himnu (STOTRA). Tas nozīmē, ka pastāv daudz šā spēka veidu un atbilstošu nosaukumu. Mums ir jāpatur prātā, ka kopumā BHAIRAVAS spēks ir tikai viens.
Šo salikto jeb apvienoto spēku ar tūkstoš veidiem sauc arī par MAHA BHAIRAVA. Visās praktiskās un teorētiskās jomās BHAIRAVAS spēks un Valdnieks Šiva ir viens un tas pats.

Šo spēku sauc arī par dievību, kas aizsargā izplatījumu, ČETRAPAL (CHETRAPAL). Tā pielūgšanai šajā veidā ir Četrapal Aštaka  (Chetrapal Astak, astoņu pantu dzejolis). Mūsdienās plaši pazīstami BHAIRAVAS spēki ir BATUK BHAIRAVA, KAAL(KALA) BHAIRAVA, MAHA KAAL(KALA)BHAIRAVA, utt.
” Batuk nozīmē – maza auguma, jauns pēc skata, ar gariem matiem.
” KAAL(KALA) BHAIRAVA apzīmē spēku, kas saistīts ar laiku vai nāvi. (KAAL = noliktais laiks, KALA = mūžīgais laiks)
” MAHA KAAL nozīmē BHAIRAVA, spēku, kam piemīt visas spējas jeb spēki.
Kā šis spēks ir pazīstams sākotnēji?
Šā Visuma radīšanas laikā viscaur ir bijusi gaisma, un BRAHMA ir radījis dzīvās un nedzīvās radības. Viņš ir uzskatījis sevi par Visuma tēvu. Pēkšņi no gaismas ir nākusi skaņa un teikusi, ka Visuma tēvs nav Brahma, bet “Es (Višnu) esmu radītājs (tēvs)”. Brahmam un Vishnu ir bijusi nopietna saruna, un abi ir apgalvojuši, ka katrs ir šā Visuma radītājs. Tie ir cīnījušies, bet neviens no viņiem nav varējis uzvarēt, un tad Višnu un Brahma nolēmuši, ka jāsagatavo kāds liecinieks, kas var izšķirt, “kurš no mums ir šā Visuma tēvs”. KETAKI (Pandanus fascicularis) puķe ir piekritusi to izdarīt. Ketaki liecinājusi nepatiesi par labu Brahmam. Šajā posmā parādījies Dievišķs spēks ar ļoti gariem matiem, pilnīgi melns, ar ļoti asu garu mēli. Tā mēle aptvērusi Brahmas galvaskausu. Kopš tā laika šo spēku sauc par KAAL BHAIRAVA. Tā ir bijusi BHAIRAVAS spēka (Shakti) pirmā parādīšanās šajā Visumā.
Viens no šā spēka aspektiem ir palicis saskarē ar KUNDALINI, un tas ir vienīgais spēks, kas pārvalda Kundalini. Es ar pārliecību varu teikt, ka BHAIRAVAS spēks modina Kundalini un pēc pamodināšanas nes to caur netveramo enerģiju kanālu (Brahma nadi, Sushumna) uz Vainaga enerģijas centru (SAHASHRAR).
Cilvēki parasti domā, ka Kundalini jogas mērķis ir Vainaga enerģijas centra (SAHASHRAR) redzējums, jo tie nezin, ka Kundalini jogas īstā ietekme (sadhana) sākas pēc Vainaga enerģijas centra redzējuma. Vainaga enerģijas centra redzējums var tikai radīt maldīgu apmierinājumu vai dvēseles apjēgu.

Es centīšos tālāk izskaidrot, kā Kundalini joga tiek piekopta divos secīgos posmos:
1.Ķermenī;
2.Ārpus ķermeņa.
To sauc arī par PIND (indivīda prāta) SADHANA un BRAHMAND (Visuma) SADHANA.
Kundalini jogas māceklim ir ļoti skaidri jāsaprot, ka Kundalini jogas vienīgais mērķis ir dvēseles apvienošanās. Katrs cilvēks var ļoti viegli saprast, ka divas lietas saplūst kopā var, izmantojot vienu un to pašu spēku, un šajā gadījumā tiek lietots BHAIRAVA spēks. Tādēļ var nešaubīgi teikt, ka visu jogas vingrinājumu veidu virzītājspēks ir BHAIRAVA, un tādējādi to mērķis ir sasniedzams tikai ar BHAIRAVU. Cilvēks var tam ticēt vai neticēt, bet patiesība ir šāda.
Pienācīgas vadības vai palīdzības labad būs labāk atrasties saskarsmē ar BHAIRAVU jebkurā piemērotā lūgšanas veidā. To var iemācīties no grāmatām vai no padomiem.

http://kundalinisadhana.com/english-beejyoga/Gurudev.htm

Iepriekšējās pieredzes iespaidi – SAMSKARAS

Katrs zina karmas lomu gan ikdienas dzīvē, gan garīgajā jomā. Ir daudz veidu, kā karma tiek definēta. Es centīšos to definēt zinātniskākā veidā. Ir trīs lietas: 1. KARTA; 2. KRIJA (KRIYA); 3. KARMA.
KARTA = cilvēks, kas veic kādu darbību.
KRIJA = darbības paņēmiens.
KARMA = karta + krija (darbība).
Tas nozīmē, ka cilvēks, kas veic kādu darbību, tiek saukts “KARMA”.
Pamēģināsim karmu saprast citādi. KARTA var būt jebkāda dzīva vai nedzīva radība; piemēram, Saule, Zeme, dzīvnieki utt. arī dara savu KARMU tāpat kā cilvēki. Tie darbojas atbilstoši savai dabai. To sauc par KRIJU. Ja šo darbību (KRIJU) ietekmē darītāja ego jeb egocentrisms (jeb individuālais “es”) tad tā pārvēršas par KARMU; citādi tā ir tikai KRIJA.
Ja cilvēks jūtas veicam kādu darbību, tad tā ir karma, citādi tā ir tikai darbība. Citiem vārdiem, mēs varam teikt, ka tad, kad cilvēks jūtas veicam kādu darbību, tā ir karma, citādi tā ir neieinteresētība, garīga neiesaistītība – NIŠKARMA (NISHKARMA, NISHKAM KARMA).
Jogas piekopējam ir ļoti būtiski saprast karmas teoriju. Garīgā jeb jogas vingrinājumā mēs vienmēr tiecamies sasniegt neieinteresētības, niškam karmas mērķi. Tādējādi, tikai niškam karma var atturēt no pārdzimšanām.
Esmu centies skaidrot šo lietu jogas aspektā. Māceklim ir jāsaprot, ka jebkuras lietas aprakstīšanai pastāv daudz paņēmienu. Šri Mad Bhagavad Gītā (SHRI MADBHAGWAD GEETA, arī Sri Mad Bhagavad GEETA) karma tiek izklāstīta kā trejāda:
1.Karma; 2. Akarma (jogam aizliegta darbība); 3. Niškarma (neiesaistītība).

Lai sasniegtu neiesaistītības stāvokli, mums ir jāpārvar trīs galvenie stāvokļi:
1. Agrīnais posms; 2. Vidusposms; 3. Nobeiguma posms.

Agrīnais posms ir Mācību posms (jogas piekopšana sākumā).
Vidusposms ir Attīstīta joga stāvoklis (kad māceklim ir bijis iekšējās gaismas redzējums utt.).
Nobeiguma posms – šajā posmā māceklis ir pabeidzis visu savu vingrinājumu programmu, bet nav apjēdzis savu dvēseli. Tas ir sadalāms:
1. Nobriedusi samskara un 2. Atlaišana jeb brīvība no dzimšanām un pārdzimšanām.

Nobriedusi samskara nozīmē, ka jogins jau ir piemērots savas dvēseles apjēgai, bet nezin veidu vai jogas kriju, kā iegūt spēju saplūsmei Dievā.
Atlaišana ir jogina galamērķis. Sasniedzot šo posmu, viņš ir pabeidzis savus pienākumus jeb ir saplūdis ar Dievu, vai kļuvis par pašapjēgušu cilvēku, vai par nevainojamu jogu utt.

KĀ TAS NOTIEK

Katras cilvēka darbības iznākumā rodas skaņa, gaisma un siltums. Šīs trīs lietas joginā vai jebkurā cilvēkā veido iekšējas izmaiņas. Mums vajadzētu uzmanīgi pavērot visu dzīvnieku darbības, piemēram, zirga, ziloņa, čūskas, kazas utt. Dzīvnieki tāpat kā cilvēciskas būtnes arī veic jogas vingrojumus, un arī tie sasniedz savu mērķi. Dievs ir visiem saviem radījumiem devis pašapjēgas jeb saplūsmes ar Viņu iespējas.
Mūsu apziņas iekšējā tumsa lēni un droši mainās uz gaismu jeb pašapjēgu ar karstumu – iepriekšējo dzīvju slikto piedzīvojumu pēdu sadedzināšanu – un dievišķas skaņas dzirdēšanu, kas attīra cilvēka iekšējo apziņu, darot to piemērotu Dabas jeb Dieva apjēgai.
Es vēlētos noslēgumā teikt, ka jogas vingrinājums ir zinātniska norise, ar kuru jebkurš cilvēks var sasniegt savu mērķi, veicot pareizus vingrinājumus (krijas), pretējā gadījumā pastāv iespēja nonākt lielākā tumsībā – juceklībā, slimībā, necieņā pret Dievu vai Guru utt. Ja notiek pēdējais, tas būtu ļoti nožēlojami, jo pret to nav zāļu – pat daudzās pārdzimšanās. Tāpēc, lūdzu, mēģiniet saprast, ka jums ir jāizvēlas nevainojams Skolotājs, lai tas var jums mācīt jogas vingrinājumu tīrākos veidus.
Piezīme: – samskaras šeit ir apspriestas tikai saistībā ar jogu.
Dr. Jal Singh
References:-
1. Shiv Maha Puran.
2. Shree Batuk Bhairava Upasana ch.124. Book published by Shree Venkateshwar Press Mumbai-4.
3. Bhairava Sarvasva. Book published by Peetambara Peeth Sanskrit Parishad, Datiya(M.P.).
4. Beej Yoga by Dr. Jal Singh.
5. Samskar Vigyan by Dr. Jal Singh.
http://kundalinisadhana.com/english-beejyoga/Samskars.htm

Skat. arī animācijas, kas var palīdzēt iztēloties norises:
http://kundalinisadhana.com/animation.htm

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s