Ūdens nozīmē vairāk kā domājam. Daži tulkojumi, latviešu pagānisms un video.

(Bībele teic, ka cilvēks netiks pazudināts, kamēr nebeigsies ūdens cirkulācija, tas ir, ūdens un saule pienācīgās attiecībās, kas ir varavīksnes priekšnosacījumi. Un Vēdas un Korāns ūdenim ierāda būtisku vietu. Novērtējiet manu “drosmi”, atsaucoties uz latviešu burvestībām ar ūdeni. Bet padomājiet paši, vai latviešu pagāns būtu tik dziļi “iebraucis auzās” ar Dieva dabu, vai viņa naivie pūliņi pasargāties no ļauna kaimiņa nav tikpat bezpalīdzīgi kā cīņa par Abrenes saglabāšanu, un vai viņa naivā Dieva dabas “rakstu” izpratne ir zemāka par mūsu “atļauto” Vecās derības rakstu interpretācijām. No jaunā – zinātne paplašina zināšanas par ūdens molekulu puduru uzbūves daudzveidību un ietekmējamību. Skat tālāk: – I.L.)

Rigvēda, XXIII himna (1,23)


18 Dievietes, saucu es Ūdeņus,
Kur slāpes mūsu liellopi remdē.
Ir jāziedo Straumēm.

19 Ūdeņos amrita (nemirstības nektārs) ir, Ūdeņos balzāms dziedinošs ir,
Esat aši, jūs, Dievi
Veltīt tiem slavu.

20 Teikts man, ka Ūdeņos-Somā*
Balzāmi iemājo visi, kas dziedina,
Un Agni, kurš svētī visu.
Visas zāles nes Ūdeņi.

21 Ak, Ūdeņi, pildiet ar zālēm
Augumu manu sargot no likstām,
Tā lai Sauli redzēt ilgi es varu.

22 Kas vien grēcīgs ir manī,
Ko vien ļaunu darījis esmu,
Ja melojis esmu vai zvērējis nepatiesi,
Tālu prom nesiet no manis, ak Ūdeņi.

23 Šodien pēc ūdens tiecies es esmu,
Un pie tā valgmes tikāmies mēs.
Nāc, ak Agni, ar pienu bagātais,
Ar savu zaigumu pārklāj tu mani.

24 Ar zaigumu piepildi mani, ak Agni,
Pēcnācējus man dodiet un ilgas dienas dodiet man, Dievi.
Man jāzin vēl, kā ir ar mani,
Un Indra ar Riši (viedie) lai zin.

*Rigvēda 8.48.3:

Somu dzēruši esam un nemirstību guvuši mēs; gaismu mēs sasnieguši, Dievu atklāto.

Ko var tagad kaitēt  naidnieka ļaunprātības? Ko, ak Nemirstīgais, mirstīga cilvēka viltības var?

http://sss.vn.ua/vedas/rigveda01_001_023.htm

Radīšanas grāmata 9:8-17 (New International Version)

8 Un Dievs sacīja Noam un viņa dēliem, kas bija kopā ar viņu, teikdams:
9 “Redzi, Es tagad noslēdzu savu derību (līgumu) ar jums un ar jūsu pēcnācējiem pēc jums,
10 Arī ar visiem dzīviem radījumiem, kas bija kopā ar jums – gan putniem, gan lopiem, gan ar visiem zvēriem, ar visiem, kas vien iznākuši no šķirsta kopā ar jums – ar katru dzīvu radījumu uz zemes.
11 Es nodibinu savu derību ar jums: Nekad vairs visa dzīvība netiks priekšlaicīgi pārrauta ar plūdu ūdeņiem; nekad vairs plūdi negraus zemi.”
12 Un Dievs sacīja, “Šī ir līguma zīme, kuru es darinu starp mani un tevi un katru dzīvu radījumu, kas ir kopā ar tevi, līguma zīme ar visām paaudzēm, kas nāks:
13 Es esmu ielicis savu varavīksni (qesheth – loks) mākoņos, un tā būs līguma zīme starp mani un zemi.
14 Kad vien Es nesīšu mākoņus pār zemi un varavīksne parādīsies mākoņos,
15 Es pieminēšu savu līgumu starp mani un tevi un ar visa veida dzīvajām radībām. Nekad vairs ūdeņi nekļūs par plūdiem, kas iznīcinātu visu dzīvību.
16 Kad vien varavīksne parādīsies mākoņos, Es to redzēšu un pieminēšu mūžīgo līgumu starp Dievu un visa veida dzīvajiem radījumiem uz zemes.”
17 Tā Dievs teica Noam, “Šī ir līguma zīme, kuru Es esmu iedibinājis starp sevi un visu dzīvību uz zemes.”

Korāns, 11: 7

“Viņš ir tas, kurš, kamēr Viņa tronis dusēja uz ūdens, sešās dienās radīja debesis un zemi. ”

Korāns, 5:6

“Ak jūs, kuri esat ieticējuši! Kad gatavojaties rituālajai lūgsnai, apmazgājiet sejas un rokas līdz elkoņiem, novelkiet (ar mitru roku) pār galvu un apmazgājiet kājas līdz potītēm. Bet ja esat rituālā aptraipījumā, tad nopeldaties. … Dievs (nepavisam) nevēlas radīt jums neērtības – Viņš vēl jums šķīstīšanos.”

Latviešu burvestības.

3779. Daži tik labi zina burvības mākslas, ka pati vasaras vidū, kad mēdz būt visniknākais karstums, var izsaukt sarmu, salnu un sniegu. Bet kas ir vēl vairāk, iesētu labību un jauizaugušu līdz papēžiem viņi ar savu burvību tā aiztura, ka asni ieaug atkal zemē un tīrumos tiek tā sajaukti, ka zemkopis nedabū nekādus augļus.
/D. Fabrīcijs, 1610.(/http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/burs.htm)

3871. Visi burvji un raganas nav vienādi stipri. Dažreiz viņu starpā izceļas naidi, kur tad vājākajam jānobeidzas. Gadās, ka viens burvis jeb ragana lūko darīt postu otram. Apburtais tad skrien pie sava pretinieka un lūko no tā dabūt malkuūdens, lupatu jeb citu kādu nieku. Ja izdodas to dabūt, tad apburtais ir glābts: rodas atkalagrākais spēks un veselība; bet ja neizdodas, tad tam jāmirst. Glābtais nu var atkal vajāt savu pretinieku un tā abu karš var ilgi vilkties. /F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 202./

Svētaisūdens spirdzinājis se­višķi acu slimības, ja tajā acis mazgājuši, bet pa­līdzējis arī citās kaitēs. Pēc avota izsīkšanas tapu­šas lietotas tajā atstātās smiltis pret tām pašām likstām. (R. Cukurs: Burtnieku ezers un tā upes. 1930. 43. lpp.)

Jāņu diena. Prof. K. Straubergs, Folkloras krātuves pārzinis. (Latgolas Vords 1935-026_27)

Jāņa nakts ir dabas spēka spraiguma laiks; tanī liels spēks ir kokiem un zālēm; tad atveras arī zeme un ūdeņi ar savām bagātībām; redz paslēptu naudu, zied paparde, pa ūdeni un rasu brienot var pārnest zeltu.

Jāņa vakarā paparde zied „zelta miglu rasodama”, sudraba, zelta, dimanta ziediem.

Jāņa rasa ir sevišķas svētības pilna — tāds uzskats ļoti izplatīts daudzās tautās. Lai būtu skaistas un baltas, meitas Jāņa naktī mazgājās kviešu rasā. Domājams arī, ka tāpēc ir paradums Jāņa naktī novilkt lindrakus un braukt pa zāli. Plikam jāskrien caur rudziem, tad neesot melns. Arī vaiņags, ko nopin no dažādiem ziediem, saulei lecot, jāapslapina un jānoliek uz pagalvja. Jāņa naktī ap pusnakti jābrien pa ūdeni, tad rītā būs nauda pastalās.

Jāņa naktī peldina zirgus. Jāņa rītā govis izdzen ganos neslauktas priekš saules lēkta, lai tās dabū Jāņa rasu, jo tad būs vairāk piena; govis dzen agri ganos, apdzenot visus laukus un pļavas, lai govs trauktu ar kājām vairāk rasas, tad būs daudz piena. Tāpēc, lai būtu piens, rasu cenšas notraukt: jāpiesien palags pie kājām, jāiet pa rasainu pļavu, kamēr palags kļūst slapjš, tad tas jāizgriež slauktuvē, un ūdens jādod govīm izdzert; govīm būs daudz piena. Tāpat jāiet ar govs saiti pa rasu, vai arī slaucenē jāieliek akmens un jātrauc rasa slaucenē. Bet Jāņa svētību uz cilvēku rēķina grib arī ļaunie gari, sevišķi raganas, kas nobur kaimiņu govis un atņem tām pienu. Jāpiesien sietava pie kājas un jāiet pa pēdām, kur citu govis dzītas, tad viss to piens un krējums esot paša govīm. Ja slaucenē satrauc rasu no kaimiņa ganībām, tad atņem kaimiņa govīm pienu. No raganām baidoties vairās govis priekš saules ārā dzīt, jo tad staigā vai laižas pa gaisu raganas ar slaucenēm rokā, un ja kāds tad gana, tam neesot visu gadu piena. Raganas staigā arī ar palagu, ko velk pa zāli, un skaita govju vārdu»; „Tpru, Rabaliņa, tpru, Zīmaļiņa utt.” Baidoties, ka nav noburti ceļi, tos nober ar sāli un «laí tad dzen lopus”. Neviens arī negrib lopus dzīt ārā pirmais, jo pirmajiem notiek visas tās burvības, kas Jāņa nakti izdarītas.

Ūdens nanoklāsteri. Keith Johnson

Zinātnisku interesi par ūdens nanoklāsteriem (nanopuduriem) ir izraisījusi šo puduru kā strukturēta ūdens loma bioloģijā, to dalība atmosfērā globālās sasilšanas norisēs, un to saistība ar šķidra ūdens un ledus uzbūvi un īpašībām. Pētījumi un teorija apliecina, ka tādi ūdens klāsteri var ne tikai tikt veidoti, bet arī ka tie pastāv pie optimāla ūdens molekulu skaita (tā sauktajiem maģiskajiem skaitļiem) un izvietojuma. … Ūdens nanopuduri, būdami izšķiroši piemērotām proteīnu telpiskajām struktūrām un normālai bioloģiskai šūnu uzbūvei un darbībai, ir būtiski bioloģijā un medicīnā. Vēl – Zemes atmosfērā tiem ir daudzreiz lielāka ietekme uz globālo sasilšanu kā ogļskābās gāzes molekulām – siltumnīcas efekta gāzei. Tāpēc ir svarīgi izprast ūdens nanopuduru fiziku un ķīmiju līdz līmenim, kad var optimizēt to derīgo lomu un pārvaldīt to kaitīgo ietekmi. Šajā sakarā līdz ar to elektronisko uzbūvi ir ļoti svarīgas ūdens nanopuduru svārstību īpašības, kuras piederas elektromagnētiskā spektra terahercu (THz) apvidum.
Šķidru ūdeni var pārkārtot ūdens molekulu nanopuduros ar dabisku izgarošanu, bioloģiski šūnās un proteīnos, vai patentētās ūdens-eļļas nanoemulsijās, kas izmanto virsmas aktīvas vielas, kas veido ūdens apgrieztas micellas (koloidālo šķīdumu daļiņas) uz eļļas pamata. http://www.watercluster.com/

Dažas saites uz tekstiem:

http://en.wikipedia.org/wiki/Water_cluster

http://www.lsbu.ac.uk/water/intro.html

http://www.masaru-emoto.net/

Video “Великая тайна воды (2006)”

http://rutube.ru/tracks/324616.html?v=61a1b511444ad250cfb947d7d3f66423
———————————
Starptautiskā teorētiskās un pielietojamās ķīmijas savienība (IUPAC) ierosinājusi mainīt eksistējošo ūdeņraža saites definīciju. Jaunais variants atklāti pieejams līdz 2011. gada martam, pēc tam ķīmiķi pieņems galīgo lēmumu, ziņo Nature News.

Ūdeņraža saites veidojas starp ūdeņraža atomu, kas saistīts ar tā saukto elektronegatīvo atomu (piemēram, skābekli vai ftoru), un citu elektronegatīvo atomu, kas atrodas tajā pašā vai blakus esošajā molekulā. Šis saišu tips ir ārkārtīgi svarīgs bioloģiskajiem objektiem. Tā, piemēram, tieši pateicoties ūdeņraža saitēm , DNS stīgas savijas dubultspirālē. Bez tam tieši ūdeņraža saites nosaka ūdens neparastās īpašības.

Līdz šim ķīmiķi uzskatīja, ka šai saitei ir elektrostatiska daba – ūdeņraža atoms, kam piemīt vājš pozitīvais lādiņš, pievelkas pie elektronegatīva atoma, kam piemīt vājš negatīvais lādiņš. Tagad zinātnieki sliecas domāt, ka ūdeņraža saite ir daļēji kovalenta. Tas nozīmē, ka, tai veidojoties, notiek ūdeņraža atoma un otra saiti veidojošā atoma elektronu vienošanās pārī.
http://www.opozicija.lv/

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s