Enūma Eliš. Šumeru mīta VII plāksne

(Marduka 50 vārdi)
Asaru (troņa acs, Oziriss), zemturis, kurš noteic ūdens līmeņus;
Labības un augu radītājs, kurš liek dzīt asnus.
Asarualims (gaisma tumsā), godājams padomdevējs, vispārākais padomdevējs;
Uz kuru cer dievi bez bažām.
Asarualimnunna, laipnais, savu tēvu, savu radītāju, gaisma,
Kurš īsteno Anu, Enlila, Eia un Ninigiku lēmumus.
Viņš ir to apgādnieks, kas piešķir to daļas,
Kam pārpilna ragotā cepure, vairojot . . . .


Tutu (sargs pret slimībām) ir viņš, kas ir radījis no jauna.
10 Lai tīra tie svētnīcas, ka var tie atslābt.
Lai izgudro spēka vārdus, ka dievi var būt mierīgi.
Ja tie pieņemas dusmās, lai atkāpjas.
Patiesi, viņš ir galvenais dievu sapulcē;
Nav līdzīgu tam starp dieviem.
Tutu ir Ziukkinna, dievu kopienas dzīvība,
Kurš ir iekārtojis dieviem svētos debesu mājokļus;
Kurš uztur varu to ceļos, nosaka to gaitas;
Netaps viņš aizmirsts aizēnojumā. Lai
Atceras tie viņa darbus!
Treškārt, tie Tutu sauca par Ziku (izpilda lūgšanas), kurš nes šķīstīšanu,
20 Par ceļavēja dievu, uzklausošo un žēlsirdīgo valdnieku;
Kurš rada bagātības un dārgumus, gādā par pārpilnību;
Kurš ir pārvērtis mūsu vajadzības pārticībā;
Kura ceļavēju mēs esam jutuši sāpīgās nelaimēs.
Lai tie runā, lai godina, lai dzied viņam slavinājumus!
Ceturtkārt, lai ļaudis daudzina Tutu kā Agaku (cilvēka radīšanas spēks),
Svētās burvības valdnieku, kurš atdzīvina mirušos;
Kurš ir apžēlojis pieveiktos dievus,
Kurš ir noņēmis jūgu, uzliktu dieviem, tā pretiniekiem,
Un kurš, lai tos atbrīvotu, ir radījis cilvēku;
30 Žēlsirdis, dzīvību dāvināt spēj.
Lai neaizmirstami turpinās viņa darbi
Melngalvju (šumeru) mutēs, kurus radījušas viņa rokas.
Piektkārt, Tutu ir Tuku, kura svētos spēka vārdus murminās to mutes;
Kurš ar savu svēto burvību ir izravējis visas ļaunuma saknes.
Šazu (domu lasītājs), kurš pazīst dievu sirdis,
Kurš pārbauda slēpto;
No kura nevar ļaundaris aizbēgt;
Kurš iekārto dievu sapulces, iepriecina to sirdis;
Kurš pakļauj nepakļāvīgos; ar to plašu aizbildnību;
Kurš uztur taisnīgumu, izravē aprunāšanu,
40 Kurš noliek pa vietām maldus un patiesību.
Lai tie, otrkārt, Šazu cildina vēl kā Zisi (tautu, dievu un cilvēku samierinātājs),
Kurš klusina nemiernieku;
Kurš aizdzen apjukumu no dievu, savu tēvu, augumiem.
Treškārt, Šazu ir Suhrims (iznīcinātājs), kurš ar ieročiem iznīcina visus naidniekus,
Kurš izjauc to nodomus, izkaisa tos vējos;
Kurš izdzēš visus negodīgos, ka tie trīc viņa priekšā.
Lai gavilē dievi sapulcē!
Ceturtkārt, Šazu ir Suhgurims, kurš nodrošina dievu, savu tēvu, uzklausīšanu,
Dievu, savu tēvu, lomu radītājs,
Kurš iznīcina ienaidniekus, sagrauj to pēcnācējus;
Kurš izjauc to nedarbus, neatstājot neko no tiem.
50 Lai viņa vārds tiek piesaukts un runāts valstī!
Piektkārt, tie pielūgs Šazu kā Zahrimu (var iznīcināt veselas armijas), darbīgo valdnieku,
Kurš sagrauj visus pretiniekus, visus nepaklausīgos, vajās ļauno;
Kurš savāks mājās noklīdušos dievus pie to svētnīcām.
Lai pastāv šis viņa vārds!
Vēl vairāk, sestkārt tie Šazu atdos visu godu kā Zahgurimam,
Kurš ir sagrāvis visus ienaidniekus kā kaujā.
Enbilulu (ūdeņu ceļu un pazemes straumju zinātājs), valdnieks, kas liek uzplaukt, ir viņš;
Varenais, kurš ir noteicis tos, kas ieviesuši dedzināmos upurus;
Kurš vienmēr nosaka valstī ganības un apūdeņošanu;
60 Kurš atver avotus, pārpilnības ūdeņus sadalot.
Enbilulu, otrkārt, tie godās kā Epadunu (zemes ierīkotājs),
Valdnieku, kurš aplaista laukus,
Debesu un zemes apūdeņotāju, kas ierīko sējumu rindas,
Kas veido lieliskas aramzemes stepē,
Aizsprostu un grāvju pārvaldnieks, kas iemēra aramzemes;
Enbilulu, treškārt, tie slavēs kā Enbilulugugalu,
Dievu stādījumu apūdeņotāju;
Pārpilnības, bagātības un visādas labības valdnieks,
Kurš dod turību, bagātina visus mājokļus,
Kurš dod prosu, liek izdīgt miežiem.
Enbilulu ir Hegals (metālu un arklu meistars), kurš nes pārticību ļaužu vajadzībās;
Kurš izraisa bagātus lietus pār plašo zemi, pabaro augus.
70 Sirsirs (visstiprākais valdnieks), kurš ir uzbēris kalnus pār Tiamatu,
Kurš ar saviem ieročiem ir ticis galā ar Tiamatas līķi;
Kurš pārvalda zemi – uzticamais gans;
Kura mati ir labības lauks, uzar zemi tā ragotā cepure;
Kurš uzvelvē plašo jūru savās dusmās,
Šķērsojot to kā tiltu divkaujas vietā.
Sirsiru, otrkārt, tie sauca par Malahu (priesteru dūšas un stājas devējs) – un tā tālāk -,
Tiamata ir viņa laiva, un viņš tās braucējs.
Gils, kurš sagādā milzumu graudu – kalniem -,
Kurš rada miežus un prosu, sēklu dod zemei.
80 Gilma (dižais celtnieks), kurš dara pastāvīgus cēlos dievu mājokļus, drošības Radītājs,
Stīpa, kas satur mucu, kas dāvā labas lietas.
Agilma, cildenais, kurš attur troni no maldiem,
Kurš rada mākoņus virs ūdeņiem, uztur ilgstoši augstumos.
Zulums (dievu dārznieks), kurš norāda dievu darbības laukus, piešķir radīšanu,
Kurš piešķir ēdienu un pārtikas ziedojumus, pieskata svētnīcas.
Mummu, debesu un zemes Radītājs, kurš pārvalda. . . .
Dievs, kurš iesvēta debesis un zemi, ir, otrkārt, Zulummars (Tiamatas līķa izvietotājs),
Kuram nevar līdzināties spēkā neviens no dieviem.
Gišnumunabs (Kingu nogalinātājs), visu cilvēku Radītājs, kurš ir darinājis pasaules apgabalus,
90 Tiamatas dievu grāvējs, kas cilvēku no tiem radīja.
Lugalabduburs, valdnieks, kurš izjauca Tiamatas nedarbus, iznīcinot tās ieročus;
Kura pamati ir stingri gan priekšā, gan aiz muguras.
Pagalguenna (zin gan bijušas, gan vēl nebijušas lietas), galvenais no valdniekiem, kura spēks ir ārkārtīgs;
Kurš ir pārākais karaliskajos mājokļos, cildenākais no dieviem.
Lugaldurmahs (Durmahas valdnieks, pārzin visu dievu ceļus), dievu kopas Valdnieks, likumdevēju valdnieks,
Kurš ir pārākais karaliskajos mājokļos, cildenākais no dieviem.
Aranunna (zin Derības likumus un Vārtu būtību), Eias padomdevējs, dievu, savu tēvu, radītājs,
Kura dižciltīgos ceļus nespēj iet neviens dievs.
Dumuduku (zin Slepeno vārdu un Slepeno skaitli), kura skaidrais mājoklis ir atjaunots Duku;
100 Dumuduku, bez kura nelemj Lugalkuduga.
Lugallanna (zin laikus, kad anunnaki un Igigi bij vienoti), valdnieks, kura spēks ir ārkārtējs dievu vidū,
Valdnieks ar Anu spēku, Anšara saukts tas kļuvis dižākais.
Lugalugga (zin visu garu būtības), kas ir uzvarējis visus cīņas vidū,
Kurš aptver visas gudrības, ar skaidru uztveri.
Irkingu (likumdošanas zinātājs), kurš ir uzvarējis Kingu kaujas burzmā,
Kurš nodod vadību visiem, iekārto valdību.
Kinma (derības dievu starpā un dievu – cilvēku starpā skolotājs), kurš vada visus dievus, padomu devējs,
Pie kura vārdiem dreb bailēs dievi kā vētrā.
Esizkurs (dievu ziedojumu pieņēmējs) sēdēs augšā lūgšanu namā;
110 Lai dievi var likt savas veltes tā priekšā,
Lai no viņa var saņemt tie savus uzdevumus;
Neviens bez viņa nespēj radīt smalkas lietas.
Starp viņa radībām ir četri melngalvji (šumeri);
Bez viņa nezin neviens no dieviem to likteņus.
Gibils (pazīst Uguns mājokli), kurš gādā par ieroču gatavību,
Kurš veic brīnumdarbus kaujā ar Tiamatu;
Skaidrs kam ir prāts, ir izkopta atklāsme,
Kura prāts ir tik plašs, ka neviens no dieviem to izprast nespēj.
Addu lai ir tā vārds, var viņš visas debesis aizklāt.
120 Lai var viņa labvēlīgā aurošana vienmēr lidināties pār zemi;
Lai var viņš kā Mummu, mazināt mākoņus;
Lai var viņš lejā dot ļaudīm pārtiku.
Ašaru (zin nodevības jau iepriekš, pārvalda ciklus), kurš kā jau pateikts tā vārdā, vada likteņu dievus;
Patiesi, visi ļaudis ir viņa gādībā.

Nebiru pārvaldīs debesu un zemes krustceļus,

Tā, lai dievi nevar šķērsot augšup un lejup, – tiem jāgaida uz viņu.

Nebiru ir zvaigzne, izcila augstumos.

Lai tas pārvalda Sākumu un Nākotni, lai tie apliecina savu cieņu tam,

Teicot: “Viņa, kurš bez atpūtas pārvar savu ceļu caur Tiamatas vidu,

Vārds, lai ir Nebiru, kurš pārvalda tās vidu.” (130)

Lai tie balsta debesu zvaigžņu gaitu;

Lai gana viņš visus dievus (anunnakus, devas?) kā aitas.

Lai viņš pārspēj Tiamatu; lai tās dzīve ir grūta un īsa!

Cilvēces nākotnē, kad novecos dienas,

Lai tā mazinās bez mitas un paliek malā uz mūžiem.

Jo viņš ir radījis ciklus un stingrus pamatus veidojis,

Tēvs Enlils ir nosaucis viņa vārdu “Zemju Valdnieks.”

Kad visus vārdus, ko pasludināja Igigi,
Bija dzirdējis Eia, viņa gars līksmoja, šādi:
“Viņš, kura vārdus ir cildinājuši viņa tēvi,
140 Patiesi, kā Es viņš ir; Ea būs viņa vārds.
Viņš vadīs visus manus apvienotos ritus;
Viņš izpildīs visus manus norādījumus!”
Ar vārdu “Piecdesmit” dižie dievi
Pasludināja viņu, kam ir piecdesmit vārdi, un darīja viņa ceļu par galveno.

Noslēgums
145 Lai prātā tiek paturēts tas, lai izskaidro vadonis,
Lai gudrais un zinošais to izskaidro visiem kopīgi.
Lai skandē to tēvs un nodod to dēlam,
Lai dzirdīgas ir gana un uzrauga ausis.
Lai tie līksmo par dieviem Marduku, Enlilu,
150 Lai viņa zeme ir auglīga, lai var viņš zelt.
Stingri pēc viņa kārtības, nav maināmas viņa pavēles,
Neatcels viņa teikto neviens dievs.
Ja viņš skatās, tad tieši, negroza kaklu;
Ja viņš ir nikns, tā dusmām pretī nestāv neviens dievs.
155 Neizdibināma ir viņa sirds, nodomi skaidri,
Grēcinieks, likumpārkāpējs nāks viņa priekšā.
To atzīmē viņš, un tā to saglabā nākošam laikam.
Marduka mājoklis, ko darinājuši Igigi, dievi,,
160 … lai stāsta.
… Marduka dziesmu,
Kurš pārspēja Tiamatu un ieguva valdnieka varu.

http://www.crivoice.org/enumaelish.html

2 thoughts on “Enūma Eliš. Šumeru mīta VII plāksne

  1. Enūma Eliš nobeigums visdrīzāk ir vēlāka piekabe. Turpinās un nobeidzas Marduka kā galvenā Babilonijas dieva cildinājums.
    Vārdi apzīmē Marduka spēka izpausmes. Te ir runa par līdzšinējo daudzo dievu “atlaišanu”, apkopojot un pārņemot to autoritāti. Citādā veidā to ir darījuši jūdi, izvēloties vienu – Jahvi – un pasludinot sevi par izredzētiem.
    Izredzētība ir ārkārtīga lieta, kur viegli noslīdēt baisā politikā, pat ja tas nav bijis sākotnējais mērķis.

  2. Atpakaļ ziņojums: Kāpēc 2012.gads daudzus interesē? Andris Ansis Špats, Dr.sc.ing. Un vēl. « Tencinu

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s